Administració pública

El nostre bufet d’advocats gaudeix d’una àmplia experiència en la direcció lletrada de procediments judicials davant els Jutjats i Tribunals del Contenciós-Administratiu assessorant tant a empreses i particulars com a Administracions públiques. La vocació del nostre despatx és oferir al client un assessorament integral en una matèria que, per la seva especialitat, ofereix un alt grau de complexitat tècnica.

Prestem un assessorament administratiu integral en sancions, urbanisme i expropiacions forçoses, procediment contenciós-administratiu, procediment tributari i responsabilitat patrimonial de l’administració.

El nostre compromís com a advocats especialistes en dret administratiu és prestar l’assistència jurídica completa i integral en l’àmbit del dret administratiu buscant sempre la millor solució per als clients.

Rapidesa, proximitat, professionalitat i un ampli coneixement del dret contenciós administratiu són els adjectius que ens defineixen.

Preguntes freqüents

Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió i danys que pateixin, sempre que la lesió sigui conseqüència del mal funcionament dels serveis i/o instal·lacions municipals. El termini de reclamació és d’un any.

En primer lloc, caldrà analitzar i vetllar que el procediment d’expropiació es faci d’acord amb la normativa urbanística aplicable i que tot el procediment administratiu es desenvolupi amb totes les garanties per vostè. Així mateix caldrà estar ben atents a la valoració que realitzin del seu terreny, així com a la compensació econòmica que ens ofereixin i, en el supòsit que no hi estem conformes, impugnar el procediment iniciat per l’administració.

En primer lloc, caldrà revisar l’adequació o no de les obres efectuades per vostè i la seva concordança amb la normativa urbanística del municipi que correspongui i efectuar les al·legacions i recursos corresponents davant de l’Ajuntament. El termini de resolució de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística per part de l’Ajuntament és de 6 mesos.

És un document en el qual es planifiquen diferents aspectes del municipi com carrers, edificis, parcs, equipaments però també el seu entorn rural.

Caldrà fer un seguiment de tot el procediment de redacció del nou planejament urbanístic estant atents a quina proposta de classificació i aprofitament atorga l’Ajuntament al seu terreny, ja que d’això depèn que un propietari pugui edificar o no i en quines condicions; paral·lelament, sempre és convenient mantenir contacte amb l’equip redactor de la nova proposta que es redacti i, en el supòsit que no se satisfacin les nostres pretensions, presentar les corresponents al·legacions en defensa dels nostres drets i expectatives.

L’administració ha de garantir el principi d’objectivitat i ha d’atorgar un tràmit d’audiència a la persona, practicar la proves corresponents i, a més, cal tenir en compte la prescripció de les infraccions; és a dir, s’ha de tenir en compte el temps transcorregut des dels suposats fets. Tots els casos s’han d’estudiar detalladament valorant la proporcionalitat, la responsabilitat i la gradació de les sancions administratives.

Ens vols contactar?

CONTACTAR

* Resposta en 24 hores.

Podem ajudarte.

Som un bufet d’advocats que t’entén i t’ajuda a assolir els teus objectius. En triar-nos, pots estar segur que rebràs l’ajuda i el suport que necessites quan més importa: des del principi fins al final, amb la nostra orientació a cada pas del camí.

¡Contacta amb nosaltres!

SOLICITAR CITA

* Resposta en 24 hores.